นายพีรภัทร ฝอยทอง

ดร. พีรภัทร ฝอยทอง

ทนายความหุ้นส่วนผู้จัดการ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง)
 • เลขาธิการ สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ บริษัทแอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ธนาคารซิตี้แบงก์

การศึกษาและฝึกอบรม

 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นคณะนิติศาสตร์ ปี พ.ศ. 2552 เรื่อง ปัญหากฎหมายของธนาคารพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ 1
 • ใบอนุญาตว่าความ และ ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล CFP, สมาคมนักวางแผนการเงินไทย