เกี่ยวกับเรา

“STATO Public Law” โดยที่ท่านวุฒิ มีช่วย อดีตอธิบดีศาลปกครองกลางและตุลาการศาลปกครองสูงสุด มีปณิธานว่าจะนำความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครอง ตั้งแต่ มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย มาส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง ให้กับคู่กรณีที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย จากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามหลักนิติรัฐ (Legal State) จึงได้ก่อตั้งสำนักงานกฎหมายที่มีนักกฎหมายผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายมหาชนขึ้นเพื่อให้คำปรึกษา และดำเนินกระบวนพิจารณา ทั้งในชั้นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและในชั้นศาล

“STATO Public Law” was established by Wuth Meechouay, Former President of the Central Administrative Court and Former Judge of the Supreme Administrative Court, with a determination to use our knowledge and experiences in the Administrative Court proceedings since the first establishment of the Administrative Court in Thailand to promote and support the justice administration for the parties who have been damaged of suffered from the act of administrative agencies or government officials, in order to protect the right and freedom of the people according to the rule of law (Legal State).