นายวุฒิ มีช่วย

นายวุฒิ มีช่วย

ประธานบริษัท สเตโต้ พับลิคลอว์ จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอฟเมนท์ จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

 • อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 • อดีตอธิบดีศาลปกครองกลาง
 • นายทหารพระธรรมนูญ

การศึกษาและฝึกอบรม

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรสืบสวนสอบสวน รุ่น 39
 • เสนาธิการทหารเรือ รุ่น 45
 • วิทยาลัยกองทัพเรือ รุ่น 27
 • หลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ ศาลทหาร
 • หลักสูตรอบรมกฎหมายมหาชน รุ่น 8
 • หลักสูตร 4ส สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 5
 • หลักสูตรPDI สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 16
 • หลักสูตรวิทยาลัยการพลังงาน รุ่น 11 กระทรวงพลังงาน