อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจตุลาการ กับอำนาจทางปกครอง

 อำนาจบริหารนั้น มีที่มาจากกฎหมาย ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. อำนาจบริหารที่มีแหล่งที่มาจากรัฐธรรมนูญ
2.อำนาจบริหารที่มีแหล่งที่มาจากกฎหมายอื่นนอกจากรัฐธรรมนูญ
อำนาจบริหารที่มีแหล่งที่มาจากรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครอง ดังนั้น เมื่อมีข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้อำนาจทางบริหารตาม
รัฐธรรมนูญ จึงไม่ใช่คดีปกครองและไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
อำนาจบริหารที่มีแหล่งที่มาจากกฎหมายอื่นนอกจากรัฐธรรมนูญ ได้แก่ พ.ร.ป. พ.ร.บ. พ.ร.ก. ประมวลกฎหมาย
อำนาจทางปกครองเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจบริหารตามกฎหมายอื่นนอกจากรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น เฉพาะข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้อำนาจบริหารตามกฎหมายอื่น ซึ่งเป็นการใช้อำนาจทางปกครองเท่านั้น ที่อาจเป็นคดีปกครองและอยู่ใน
อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองได้
ส่วนการใช้อำนาจทางนิติบัญญัติแลตุลาการไม่เป็นการใช้อำนาจทางปกครอง