องค์การเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครอง

องค์การเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองถือเป็น “หน่วยงานทางปกครอง” หรือไม่

องค์การเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครอง อาจจะเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าได้ดำเนินการในเรื่องอะไร
✅ ถ้าเป็นการกระทำที่ต้องใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครอง คือ จัดทำบริการสาธารณะ องค์การเอกชนนั้น ย่อมมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง ถ้าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น อาจเป็นคดีปกครองขึ้นสู่ศาลปกครองได้
❎ ถ้าเป็นการกระทำที่ไม่ได้ใช้อำนาจทางปกครองหรือไม่ได้ดำเนินการทางปกครอง คือ ไม่ได้จัดทำบริการสาธารณะตามที่กฎหมายบัญญัติให้ใช้หรือให้ทำ ก็จะไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง ถ้าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ย่อมไม่เป็นคดีปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง