ศาลปกครองสูงสุด”เพิกถอนคำสั่ง”ของกระทรวงการคลัง

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ กค 0406.2/.2973 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่กำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำเงินส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน เฉพาะส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท โดยให้มีผลย้อนไปตั้งแต่วันที่มีคำสั่งดังกล่าว

ดาวน์โหลดรายละเอียด