ผลของคำสั่งทางปกครอง

ผลของคำสั่งทางปกครอง

  • ต้องอยู่ในบังคับของ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไม่ว่าคำสั่งทางปกครองนั้นจะออกโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ใดหรือกฎหมายใด
  • คำสั่งทางปกครองย่อมมีผลบังคับได้ จนกว่าจะถูกเพิกถอน แม้จะสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม
  • หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองได้เอง โดยไม่ต้องร้องขอต่อศาลแต่อย่างใด
  • ก่อนฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง จะต้องอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งนั้นก่อนเสมอ มิฉะนั้นจะไม่มีอำนาจฟ้องตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา 42 วรรคสอง
  • ต้องยื่นฟ้องตามลำดับชั้นศาล หากผู้ใดเห็นว่าคำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนื่องมาจากคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิที่จะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ โดยต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อน ถ้าหากไม่พอใจ มีสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดได้ตามลำดับ ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา 10,11,47 วรรคหนึ่ง