ประกาศศาลปกครอง เรื่องกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีในศาลปกครอง พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาศาลปกครองได้มีประกาศบังคับใช้กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในงานคดีในศาลปกครองชั้นต้น และเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาศาลปกครองได้มีประกาศบังคับใช้กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในงานคดีในศาลปกครองชั้นต้นและ ศาลปกครองสูงสุดที่ชัดเจนขึ้นทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรม และไม่ให้เกิดความล่าช้า ในขณะเดียวกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานด้วยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานคดีทั้ง 3 ขั้นตอนอยู่ที่ 2 ปี 6 เดือน เป็นระยะเวลาดำเนินคดีปกติของ

?️ ศาลปกครองชั้นต้น ที่ตุลาการมีคดีในความครอบครอบ ไม่เกิน 48 คดี

?️ ศาลปกครองสูงสุด ที่ตุลาการมีคดีในครอบครองไม่เกิน 100 คดี และหากเกินกว่านั้นให้เพิ่มระยะเวลาแต่ละขั้นตอนไปอีก0.25 เท่า ทุกจำนวน 24 และ 50 คดี ตามลำดับขั้นศาล สำหรับคดีที่ได้ยื่นฟ้องไปแล้วก่อนวันที่ 23 มกราคม 2566

หากคดีนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินคดีในขั้นตอนใดก็ตาม ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาในขั้นตอนนั้น ๆ ต่อตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

 

#ศาลปกครอง #ประกาศศาลปกครอง
#กฎหมาย #คดี #Law #Announcement
#Statopubliclaw #Stato