คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีมติคัดเลือก นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด

คะแนนเสียงท่วมท้น 188 คะแนน ไม่เห็นชอบ 4 คะแนน ไม่ออกเสียง 7 คะแนน

ถือว่านายวรพงน์ ได้รับความเห็นชอบจาก สว. เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ สว หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งต่อไป เนื่องด้วยการคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่นี้เนื่องจากนายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุดคนปัจจุบัน มีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์เป็นไปตามมาตรา 21 วรรค 1 (3) ประกอบมาตรา 31 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองปี พ.ศ. 2542

 

ซึ่งประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่นี้

#อาจารย์วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

 

1️⃣#โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท)

 

2️⃣#นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

3️⃣ #เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

4️⃣ #ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (Diplôme d’études approfondies (DEA) en droit public) จาก Université de Strasbourg III สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

5️⃣ #ปริญญาเอกทางกฎหมาย (Doctorat en droit) สาขากฎหมายมหาชน จาก Université des Sciences sociales Toulouse I สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วรพจน์ มา ณ ที่นี้ด้วย.