การใช้อำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

 

🔵 กรณีใช้อำนาจตามกฎหมายอื่นนอกจากรัฐธรรมนูญมากระทำการย่อมเป็นการใช้อำนาจทางปกครอง ย่อมเป็นคดีปกครองและอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองได้ เช่น

      • กรณีมีการลงโทษทางวินัยข้าราชการในสำนักงาน เป็นการใช้อำนาจทางปกครอง หากมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อพิพาทย่อมเป็นคดีปกครอง และอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
      • กรณี กกต. ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งออกกฎ ออกระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กฎหรือระเบียบดังกล่าวย่อมเกิดจากการใช้อำนาจทางปกครอง หากมีผู้โต้แย้งว่ากฎหรือระเบียบดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อพิพาทย่อมเป็นคดีปกครอง และอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

🔵 กรณีใช้อำนาจตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนั้น ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าเป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญหรือเป็นการใช้อำนาจทางปกครองกันแน่ แต่หากเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนว่าให้คดีนั้นอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลใด ก็ต้องอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้น เช่น คดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง